DOŻYWOTNIA GWARANCJA NA OSTRZA WAHL ZASADY AKCJI

Akcja Dożywotnia gwarancja na ostrza WAHL

Organizator Akcji

 

WAHL International Consumer Group B.V., Engelenburgstraat 36, NL7931AM Twello, Holandia,

KVK nr 08187335 (holenderski rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Kamer van Koophandel)

VAT EU: NL 820316337B01, e-mail: cspoland@wahl-consumer.com (zwany dalej WAHL)

Uczestnicy

Uczestnikami Akcji mogą być osoby, które w czasie trwania Akcji spełniły Zasady udziału w Akcji.

Uczestnikami Akcji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami Akcji mogą być wyłącznie konsumenci. Udział w Akcji jest darmowy.

Zasady udziału w Akcji

Aby wziąć udział w Akcji należy w czasie trwania Akcji:

·       kupić jeden z Produktów WAHL objętych Akcją u oficjalnych Dystrybutorów WAHL na terenie Polski,

·       zarejestrować kupiony Produkt WAHL na stroniewww.wahl.com.pl/ w zakładce Rejestracja produktu (w celu rejestracji należy postępować zgodnie z instrukcjami na powyższej stronie i podać wymagane tam dane),

·       zgłosić swój udział w Akcji mailowo na adres: cspoland@wahl-consumer.com, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail podany podczas Rejestracji produktu oraz przedstawiając dowód zakupu Produktu WAHL (w postaci załączonego paragonu lub faktury).

Czas trwania Akcji Akcja trwa od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r.
Zasady Akcji

W ramach Akcji w razie uszkodzenia ostrza Produktu WAHL objętego Akcją, WAHL w okresie używania przez Uczestnika danego Produktu WAHL (nie częściej jednak niż 1 raz na rok licząc od daty zakupu) bezpłatnie dostarczy Uczestnikowi nowe ostrze (bez względu na rodzaj i przyczynę uszkodzenia ostrza, przy czym Produkt WAHL ani ostrze nie mogą być wykorzystywane do użytku komercyjnego ani innego użytku zarobkowego).

W celu otrzymania nowego ostrza Uczestnik musi zgłosić WAHL mailowo prośbę o nowe ostrzew ramach niniejszej Akcji na adres: cspoland@wahl-consumer.com, podając swoje dane (imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu) oraz dane Produktu WAHL, którego dotyczy prośba.

WAHL dostarczy Uczestnikowi nowe ostrze nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowego zgłoszenia.

Produkty WAHL

Produkty WAHL objęte Akcją to:

Kod WAHL Nazwa Produktu Kod EAN
1910.0467 Wahl Lithium Pro LED Clipper with storage case – EU pin 5 996415 024692
1911.0467 Wahl Lithium Pro LCD Clipper with storage case – EU pin 5 996415 024708
1902.0465 Wahl Lithium Pro LCD Clipper – EU pin 5996415033632
1901.0465 Wahl Lithium Pro LED Clipper – EU pin 5996415033625
1661.0465 Wahl Trend Cut Clipper Li Ion Cord/Cordless – EU pin 5996415033649
09864-016 Wahl LI Stainless Steel Trimmer Advanced – EU pin 0 043917002927
09818-116 Wahl LI Stainless Steel Trimmer – EU pin 0 043917002293
09870-016 Wahl Vacuum Trimmer – EU pin 0 043917031750
1065-0460 Wahl Aqua Trim – EU pin 5 996 415 032 307
07061-916 Wahl Aqua Shave – EU pin 0 043917007229
09888-1216 Wahl Multi-Purpose Grooming Kit – EU pin TRANSFER TO KFT 0 043917988818
09888-1316 Wahl Total Beard Grooming Kit – EU pin TRANSFER TO KFT 0 043197 808134
09854-2916 Wahl Total Beard Grooming Kit – EU pin 5 996415030082
09899-016 Wahl Aqua Groom 0 043917 031408
09854-616 Wahl Multi-Purpose Grooming Kit – EU pin 4 015110008064
Dystrybutorzy WAHL Oficjalni Partnerzy WAHL na terenie Polski u których odbywa się akcja : www.mediaexpert.pl, www.neonet.pl, www.komputronik.pl, www.macte.pl , www.luke.pl,www.maxelektro.pl, www.mycenter.pl, www.euro.com.pl, www.moser-wahl.pl
Zastrzeżenia prawne

Uczestnik nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Akcji na rzecz innych osób lub podmiotów. Gwarancja udzielana w ramach niniejszej Akcji wygasa, gdy prawo własności Produktu WAHL lub prawo do jego używania zostanie zbyte/przeniesione/udzielone przez Uczestnika na rzecz innej osoby, a także z chwilą zniszczenia Produktu WAHL i/lub jego uszkodzenia w sposób uniemożliwiający normalny użytek Produktu WAHL.

Reklamacje dotyczące Akcji można zgłaszać Organizatorowi pisemnie lub mailowo na następujące adresy:

WAHL International Consumer Group B.V., Engelenburgstraat 36, NL7931AM Twello, Holandia,

e-mail: cspoland@wahl-consumer.com (z dopiskiem: Akcja Dożywotnia gwarancja na ostrza WAHL)

w terminie 14 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Aby złożyć reklamację, można skorzystać z wzoru formularza reklamacji (do pobrania tutaj: www.wahl.com.pl), jednak nie jest to obowiązkowe.

W celu wzięcia udziału w Akcji, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, to:

·       urządzenie komputerowe z dostępem do Internetu,

·       aktualna przeglądarka internetowa,

·       włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz aktualny Javascript.,

·       posiadanie poczty e-mail.

W każdej chwili możesz zrezygnować z udziału w Akcji składając oświadczenie o rezygnacji Organizatorowi pisemnie lub mailowo na następujące adresy:

WAHL International Consumer Group B.V., Engelenburgstraat 36, NL7931AM Twello, Holandia,

e-mail: cspoland@wahl-consumer.com (z dopiskiem: Akcja Dożywotnia gwarancja na ostrza WAHL)

Możesz skorzystać z formularza rezygnacji (do pobrania tutaj: www.wahl.com.pl), jednak nie jest to obowiązkowe.

Organizator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Możliwe zagrożenia z tym związane wskazane są w tabeli poniżej. Organizator podejmuje odpowiednie działania  w celu zminimalizowania tych ryzyk.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem infolinii: 800 700 300.

Data opublikowania Regulaminu: 31.01.2022 r.

 

ZAGROŻENIA ZWIĄZANIE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Osoby korzystające z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być narażone w szczególności na poniższe zagrożenia:

Spam Otrzymywanie niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) drogą elektroniczną.
Malware Oprogramowanie, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika. Mają różne działanie i skutki, zajmują pamięć RAM, CPU i miejsce na twardym dysku.
Worm Oprogramowanie zdolnego do samopowielania. E-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie do obsługi poczty i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku.
Spyware Oprogramowanie szpiegujące działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli.
Złośliwe oprogramowanie Niechciane lub „złośliwe” oprogramowana, wykonujące czynności niezamierzone przez użytkownika, takie jak: trojan, wabbit, rootkit, keylogger, backdoor, exploit.

Cracking/phishing

(„łowienie haseł”)

Działania mające na celu złamanie zabezpieczeń (cracking) i pozyskanie osobistych informacji m.in. w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne.
Sniffing Niedozwolony podsłuch, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i analizowanie danych przepływających w sieci.
Kryptoanaliza Wyszukiwanie słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.
Korzystanie z nielegalnych urządzeń Wprowadzanie przez inne osoby do systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń, dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie.

W celu uniknięcia powyższych zagrożeń należy przede wszystkim zaopatrzyć swoje urządzenie, które łączy się z Internetem, w aktualny program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Ponadto należy zaopatrzyć swoją pocztę elektroniczną w program wykrywającym obecność wirusów w wiadomościach e-mail oraz sprawdzać importowane dane przed ich otwarciem (uruchomieniem) za pomocą modułu skanowania pliku programu antywirusowego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

  1. W celu wzięcia udziału w Akcji wymagamy podania przez Ciebie co najmniej następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres wysyłki, numer telefonu, a także danych kupionego przez Ciebie Produktu Wahl (nazwa produktu, data zakupu, miejsce zakupu – dane Dystrybutora WAHL oraz skan/kopia paragonu/faktur). Jeśli nie podasz tych danych osobowych, wzięcie przez Ciebie udziału w Akcji nie będzie możliwe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
  2. Administratorem danych osobowych jest:

WAHL International Consumer Group B.V., Engelenburgstraat 36, NL7931AM Twello, Holandia, e-mail: cspoland@wahl-consumer.com.

  1. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest przede wszystkim wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO].
  2. Zebrane dane osobowe przechowujemy zasadniczo na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale niekiedy mogą one być przesyłane także do krajów spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności RODO. Jeśli dane przekazywane są poza obszar EOG, do krajów odnośnie których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych, przekazujemy je jedynie podmiotom należącym do programu Tarcza prywatności (Privacy Shield) lub posiadającym inny stosowny certyfikat, bądź przestrzegającym stosowny kodeks postępowania lub przekazania dokonujemy z zastosowaniem Standardowych klauzul umownych.
  3. Dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa jedynie naszym pracownikom/współpracownikom, podwykonawcom oraz firmom świadczącym dla nas usługi potrzebne dla naszego działania i rozwoju (w szczególności kurierom i operatorem płatności). Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych.
  4. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (uwzględniając m.in. długość okresów przedawnienia roszczeń [art. 118 k.c.] i uzasadniony czas po ich upływie oraz przepisy podatkowe).
  5. Masz prawo do dostępu do danych, poprawienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzanie danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem), przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie (w szczególności w zakładce Polityka Prywatności).